Баромадҳои ҳайати Ҳукумат дар нишасти САҲА, сана 17.09.2019с.

Ниятбеков Вафо (сардори Раёсати матбуот, иттилоот ва тарҳрезии сиёсати хориҷии ВКХ ҶТ)
Имрӯзҳо дар Тоҷикистон тамоми шароитҳо барои ВАО, фароҳам оварда шудааст. Санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ ба талаботи замона ҷавобгӯ мебошанд. Маҳдудкунӣ дар бахши ВАО ва озодии сухан умуман вуҷуд надорад. Озодии сухан дар Тоҷикистон асоси демократия мебошад.

ДарТоҷикистон беш аз садҳо ВАО-и хориҷӣ ва дохилӣ фаъолият мекунанд, аммо бархе аз онҳо маълумотҳоеро паҳн месозанд, ки хусусияти иғвогарона доранд. Тадбирҳои ҳукумат танҳо ба мақсади пешгирии маълумотҳои бардурӯғ ва таблиғи ғояҳои ифротӣ мебошад. Дар радифи ин, ҳолатихудқатъкунии фаъолияти рӯзноманигорон ва бахши ВАО дида мешавад. Барои мисол сомонаҳои «Озодагон» ва «Пайк» бинобар сабаби фаъолияти ғайри қаноат бахш ва муфлисшавӣ фаъолияташро қатъ кард. Дастгиринамуданиғояи терроризм ва экстремизм аз ҷонибибархе ВАО, махсусантаблиғи ин ғояҳо аз ҷониби ҲНИ ва Гурӯҳи-24 бозиҳоидугонабоисмегардад, кибайнишаҳрвандоникишвармаълумотизарароварпаҳнгардад. Мо рад намекунем, дар бархеҳолатҳодалелимаҳдудшуданидастрасӣба ВАО вуҷуддорад. Аммо, сабаби он норасогиитехникӣвакорношоямӣмебошад.

РУСТАМОВ ҲАЙДАР (КОРМАНДИ АИ ҶТ)
Дар ҶТ дар давронисоҳибистиқлолӣҷвнгишаҳрвандӣалангагирифт. Баъзе аз шарикон ба кумакваёрӣ баТоҷикистон даст дароз карда, баъзе аз сохторҳоибадхоҳаксуламалнишондоданд. Нақши ВАО дар ҶТмуассираст. Манҳамчунрӯзноманигоркафолатмедиҳам, ки то замонихалалдоргардиданифазои ВАО рӯзноманигорон ба давлатӣвамустақилҷудонамешуданд. Рӯзноманигорвазифаирӯзноманигорӣдоштва ба як маънофаҳмидамешуд. Аммоайниҳолбошад, бархе аз рӯзноманигоронхудромустақилэълонкардаанд. Дар фаъолияташонахлоқирӯзноманигорӣриоя карда намешавад, ки ин боисиқатъгаштани ВАО-и мустақилшудааст. Дар маводҳои ВАО-и мустақилягонматлабитаҳлилӣдиданамешавад. Дар ҳолатиталабкарданичопичунинматлабрӯзноманигоронсаркашӣмекунандвадалел пеш меоранд, киматалабионҳороягонкасматраҳнамекунад, таваҷчуҳнамесозандва ба фаъолиятонҳо ба таври боядушоядмувофиқнест. Аз ин рӯ, рӯзноманигоронимустақил даст ба паҳннамуданимаълумотҳоибардуруғ, фейкваиғвоангезмезананд.
Инунин, ҳолатиарабикунониирӯзномагоронимустақилдидамешавад. Рӯзноманигоронимустақил аз ҳарвақтадидабештаркалимаҳоииқтибосииарабироистифодамебаранд, кибароихонандафаҳмонест. Аз ин рӯаудиторияихонандро аз даст медиҳанд, ки дар инҷоҲукумати ҶТгунаҳгорнест.

МАҲКАМОВА ДИЛОРОМ (НАМОЯДАИ ТАШКИЛОТИ ҶАМЪИЯТИИ «ХОМА»)
Маномӯзгорибахширӯзноманигорӣмебошам. Чандиннафаррӯзноманигоронроомоданамудам. Рӯзноманигорониомодашудаҷавобгӯиталаботҳоидохилӣвахориҷӣмебошад. Бароифаъолиятирӯзноманигорӣ дарТоҷикистонтамомишароитфароҳамовардашудааст. БароибисёрандешӣҲукумати ҶТтадбирҳоимуассирроандешида, марказҳоифаъолиятидастҷамъонаи ВАО, омодакуниимутахассисонватабоддулитаҷрибарофаъолгардонидааст. Бомақсадиқадрдониирӯзноманигоронхамасоласанаи 2-юми май «Рӯзихабарнигорон» боиштирокинамояндагониСсафоратхонаҳоикишгварҳоихориҷӣваташкилотҳоибайналмилалӣ дар ҶТтаҷлил карда мешавад. Рӯзноманигорбоядбомасъулиятбошадва дар назди аудитория вахонандаашрисолатибузургдорад. Ҳукумати ҶТ бомақсадибозҳамтақвиятдодани кори рӯзноманигоронтабдирҳоимуассирроандешида, фиъолиятирӯзноманигорӣасосҳоиқонунгузоиватшкилироҳамавақтатақвиятмедиҳад.

ВАЛИЕВ ИНОЯТУЛЛОХОН (ҶАМЪИЯТИ ТОҶИКОНИ СОМОНИЁН ДАР ҚАЗОҚИСТОН)
Манифтихор аз он дорам, ки дар ҶумҳурииҚазоқистонистиқоматменамоям. Қазоқистонтавонистбаъди 11 солтамомисароникишварҳои САҲА-ро дар як толорсарҷамънамояд. Мо тоҷиконимуқимиҚазоқистонбаҳукуматвахалқи ин кишварминатдорем. Қазоқистон дар солҳоивазниниҷангишаҳрвандӣ ба модастиёрӣдарознамуд. Маконизисттаъмин кард. Аммонерӯеҳаст, кинисбатихалқитоҷикфаълиятитахрибӣмебарад. Ҳизбинаҳзатиисломфаъолиятидушманонаизиддитоҷикӣмебарад.

ВАФО НИЯТБЕКОВ (ТАШАББУСКОРОНА ИЛОВАТАН БАРОМАД НАМУД)
Мехоҳамқабл аз ҳамақайднамоям, кидастрасӣ ба маълумот дар ҶумҳурииТоҷикистонпурратаъминва аз ҷонибимақомотидавлатӣҳифз карда мешавад. МувофиқиқонунгузориифеълииҶумҳурииТоҷикистонмақомотидавлатӣбаъдимуроҷиатижурналистонбояд дар давоми 3 шабонарӯз ба дархосткунандаҷавобпешниҳоднамоянд. Инчуниндавоми як солдумаротибатамомимақомотҷаласававохӯриҳобожурналистондоир карда, ба саволҳоионҳоҷавобҳоимуфассалпешкашменамоянд.
Дар баромадиқаблиамманқайднамудабудам, кидастгирӣ, таблиғваинтишоримаълумотоид ба фаъолиятиташкилотҳоитеррористӣваэкстремистӣмувофиқиқонунгузорииҶумҳурииТоҷикистонмамнӯъаст. Баъзенамояндагони ВАО-и мустақилбарои ТТЭ ҲНИ ваташкилотиэкстремистии «Гурӯҳи-24» имкониятибурданитаблиғотрофароҳаммесозанд. Намояндагони ин ташкилотҳоитеррористӣваэкстремистӣ дар ҷаласаиимрӯза низ иштирокдошта, пуштипардаиҷомеаишаҳрвандӣваташкилотҳоиғайриҳукуматӣпаноҳ бурда, мавқеихудроироанамудаистодаанд.

ЗАРИФ АЛИЗОДА
Баъди интихоботи парламентии соли 2015 дар Тоҷикистон як қатор тағйиротҳо ба системаи интихоботӣ ворид карда шуд. Аз ҷумла баъзе пешниҳодҳо амалӣ карда шуданд. Дар Тоҷикистон қонуни алоҳида оид ба фаъолияти комиссияи интихоботӣ коркард ва қабул гардид. Салоҳияти ин комиссия васеъгардид. Комиссия оидбаинтихоботдоимоамалкунандамебошад. Дар он намояндаитамомиҳизбҳоисиёсӣҳамчунмашваратчӣиштирокмекунанд. Мувофиқиқонуништирокинамояндагонимустақилвахориҷӣ дар интихоботпешбинӣгардидааст.
Соли 2020 дар ҶумҳурииТоҷикистонинтихоботипарламентӣвапрезидентӣбаргузорхоҳадшуд. Мехоҳам аз фурсатимуносибистифоданамуда, намояндагони БДИПЧ САҲА вадигарташкилотҳоибайналмилалиробароиназоратиравандиинтихоботдаъватнамоям.
Вобаста ба вазъи парламент ва демократия қайдменамоям, ки дарТоҷикистон 7 ҳизбисиёсӣфаъолиятдорад. Аз онҳо 3 ҳизб дар парлумоннамояндагонихудродоранд. Ҳамчунин дар парламентиТоҷикистон 3 фраксиямавҷудаст. Ташкилоти «Гурӯҳи-24», киқабланбаромаднамуд, мувофиқиҚарори Суди ОлииҶумҳурииТоҷикистонташкилотиэкстремистӣэътирофгардидааст. Беш аз ин, қайдменамоям, китаҳқириҲукумати ҶТ дар чунинҷаласаисатҳи баланд, истифодаикалимаҳои «фюрер» нисбатироҳбаридавлатимконнопазирмебошад. Майдониҷаласанабоядбаҷойиқассосгирӣтабдилдодашавад.

КАРИМЗОДА ШАРАФ
Дар рафтибаромадиЁқубовИлҳомҷон аз ҷонибиҳайатирасмииТоҷикистон як маротибатибқитартибипешниҳодшудаэъродворидгардида, ҷиҳатидақиқнамуданишахсиятибаромадкунандарӯирӯйхатисабти ном пешниҳодироагардид.
Паз аз баромад низ дар хусусимутобиқатнакарданишахсиятибаромадкунанда аз рӯирӯйхатиқайдэъродинамояндагониҳайатирасмииТоҷикистон ба модераторичорабинӣ 3 маротибапешниҳодшуд.

ҶАМЪИЯТИ ҶАВОНОНИ ТОҶИК ДАР САНКТ-ПЕТЕРБУРГ АБДУРАҲМОНОВ А.
Бароидаъватминатдорам. Мехоҳамқайд кунам, киташкилотимоҷавонҳамбошад, аммомо дар 25 шаҳрҳоиФедератсияи Россия намояндагиҳоихудродорем. Ҳайатиаъзоёниташкилотбеш аз 25 ҳазорнафарроташкилмедиҳад. Ҳамчунташкилотимустақилмодидихудровобаставагузарониданиинтихобот дарТоҷикистонродорем.
Соли 2015 халқитоҷикинтихобихудронамуд. РавандиинтихоботронамояндагоникишварҳоиҒарбуШарқ, ташкилотҳоибайналмилалӣ, аз ҷумла САҲА бобатибаталаботибайналмилалӣҷавобгӯбуданназоратнамуданд.
Мехоҳамқайднамоям, кимуҳоҷиронимеҳнатӣимкониятиозодиовоздиҳӣ дар нуқтаҳоимахсусташкилшудародоранд, ки дар ҳудудиФРҷойгиранд. Гурӯҳҳоиманфиатҷӯ аз куҷомаълумотҳоибардурӯғро ба даст овардаанд? Онҳомеъёрҳоибайналмилалироэътирофнамекунанд? Бароичӣонҳоманфиатҳоишахсиашонро аз манфиатҳоимиллатболомегузоранд?
Ташкилотимомустақилбуда, низомномадорад. Озодонафаъолиятменамоядваягоннафарҳуқуқҳоиморомаҳдуднамесозад. Мо аз САҲА даъватменамоем, кибаҳогузориихудро на дар асосигурӯҳҳоишубҳанок, балки дар асосинатиҷаитадқиқотимустақилисотсиологӣмуайяннамояд. Инчунин, хоҳишменамоям, кидалели дар қайдбуданиташкилотиқабланбаромадкардасанҷидашавад.

Каримзода Ш.
Мехоҳамқайднамоям, ки дар ин толорнамояндагони 3 ташкилотбаромаднамудандвақайдкарданд, ки дарТоҷикистон демократия ваинтихоботишаффофмавҷуднестанд.
Қайдменамоям, киташкилотҳоибаромадкардамувофиқиқонунгузорииҶумҳурииТоҷикистонҳамчунташкилотҳоитеррористӣваэкстремистӣэътирофгардида, фаъолиятионҳо дар ҳудудикишварманъ карда шудааст. Ҳамзамон, аъзоёни ин ташкилотҳоитеррористӣваэкстремистӣ ба Аврупоомаданомҳоихудротағйирдодаандваакнун дар ин минбарбаромадмекунанд.